|

BwZnvm:
 
Ëod AwiËl AélxU ÌjwMyëbÛ-§yËek Acyd xQl„ RwtMwk iwxlK xQËld lqY Ìod„ Zwk AwËM PëbÛ§ye Ggv gÙxUm hwkËZ ÌP#MwQw dwi Ìdt„ RdmÞØxZ KËewZwq db ewËr oÖDâP PwkxU MwQ xQl„ ÌjwMwËjwËMk Rdø MwËQ AwËlw ÌRòËl ovËKZ ewVwËdw pËZw„ Zw ÌaËKB ËP#MwQw dwËik Duex£„ 1800 mZËK ewmðêgxZê GlwKwËK jÖ£ß KkËZ ÌRlw iøwxRËýUÛU eÞþæwg KËkd„ 1850 owËl ÌRlw iøwxRËýUÛU ÌgdËfwUê jËmwk-ËP#MwQw orK xdiêwY KËkd„ xZxd KËewZwq dËbk Dek gÛyRI xdiêwY KËkd„ xZd gQËkk iËcø Zw ÌhËŠ eËr„ ÌP#MwQw ÌMËlB dbyËZ Zwk AxþæZò ÌbLw jwt„ jËmwËk dylPwn ÂkØk oiËt RÐdK gwKozItwaê dwËi GK BvËkR gøx£ßMZ iwxlKwdwt dyl-KwkLwdw eÞxZÅw KËkd„ pwZ gbl pËt Zw ÌgŠl-dyl-ËKwóewdyk pwËZ AwËo„ Ddxgvm mZËKk QËtk bmËK Zw xg¢ßy pËt jwt„ 

    D£k-exúPi oyiwìæ eÞËbm ÌaËK iRÖi dwËik GK ÌlwK MZ mZËKk ÌMwrwt ÌP#MwQw GËo bwbd gøgow ÂkØ KËkd„ ÌbLËZ ÌbLËZ xZxd xg£mwly pËt IËVd„ iÙZ×øk ek Zwk GKiw¢ eÖ¢ xmg dwkwtY gøgow PwlÖ kwËLd„ H oit ejêìæ x§Zyt cdy ILwËd xQl dw„ Zwk eÖ¢ dylKwìæ gøgow ÌQËr dylK×xV þÿwed KËk 1860 owËl xd:È pËt iwkw jwd„ iÙZ×øk AwËM xZxd Zwk føwƒky ZwxkYyPkY ÌNwËnk KwËQ xg¢ßy KËk jwd„ GB gøx£ß KÚnädMk ÌKwËUêk DxKl xQËld„ 1804 owËl ÌP#MwQwk owxRtwdyËZ awdw þÿwxeZ pt„ 1863 owËl Zw ÌP#MwQw obËk þÿwdwìæxkZ pt„ AËdK xbd awdwk KwR exkZø£ß pt Ggv eÖdkwt PwlÖ pt„ ÌRlw exknb ekgZyêKwËl orK ÌjwMwËjwM þÿweËd †kØZòeÔYê hÔxiKw Ìdt„ 

   jËmwËkk dyl-xgËbÛwËp ÌP#MwQwk Agbwd m˲ oyiwxtZ Kkw Aoºg„ xgnä× PkY I xbM¹k xgmðwo xgËbÛwËpk BxZpwËo Aik pËt AwËQd„

 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola